Училищни групи

Е-мейл Печат ПДФ

Българското училище „Васил Левски”в Сан диего е гнездо, което съхранява езика и културата ни зад граница, за да могат децата ни да имат национална идентичност. Училището се развива активно с участието на учители, които преподават български език и литература, история и география, а с извънкласни дейности създават у децата и любов към традициите и културата на България. Горди сме и с активната подкрепа и работа на родителите, които подпомагат учебния процес и правят нашата цел постижима.

2019-2020 Учебна година

Група 1
Преподавател: Ирина Томова
В началота на учебната година в групата/ класа има записани 5 ученика на възраст 4, 5 и 6 години, но това не е определящо, за да може дете да се запише в този клас. Децата са абсолютно начинаещи в изучаването на писмения български език, но имат запас от думи и изрази. Някои от учениците са деца от смесени бракове и българския език не е основния, който се говори вкъщи. Децата работят върху материал, свързан с фината моторика на ръката и умелото използване на различните сетива; пеят се песнички и се четат кратки и интересни текстове. Целта е натрупване на речников запас, който е съобразен с възрастта и средата на всяко едно дете. Обучението и играта са тясно свързани, умело се използват различни похвати и методи на обучение. Децата се научават да изписват и разпознават българската азбука, свикват с фонетичните особености на езика и развиват уменията си за слушане, писане и говорене. Общуването е главно на български език, но при нужда учителят разяснява и на английски. Работата е „гарнирана” с много снимков материал, флаш карти, илюстрации, книжки и материали на български език.

Учебните занятия се провеждат между 11:30 и 1:45 часа всяка събота, с кратка почивка за обяд и игра между часовете.


Група 2
Преподавател: Ирина Томова
В началото на учебната година в този клас са записани 6 ученика на възраст между 5 и 9 години. Отново възрастта не е определящ фактор за записване на нов ученик в тази група. Работи се с адаптирана от учителя програма. Децата продължават втора година заедно с натрупването на думи и изрази, използват ги пълноценно при писане, говорене и всякакъв вид комуникиране. В програмата е заложено по-дълбоко осмисляне на националната идентичност, набляга се на исторически и географски факти, свързани с България. Учениците се запознават с творчеството на български и чуждестранни автори на книги, приказки и песни; отделено е доста време за музикална и артистична дейност. Изучават се български традиции, празници и културни паметници. Много от застъпените теми по Околен свят и Роден край са разработени под формата на игри и кръстословици, текстовете са кратки и с подходящо ниво на разбиране от малки деца, за част от които българския език се явява като втори. Една от основните цели на учебната програма е децата да завършат учебната година с ниво на четене кратък текст, с повече усвоени изрази и успешното им използване във всекидневното общуване.

Учебните занятия се провеждат между 9:00 и 11:15 часа всяка събота, с една кратка почивка за игра на децата между часовете.

Група 3
Преподавател: Марияна Маринова
В началота на учебната година в групата/ класа има 3 ученика. Тя е съставена от най-напредналите с усвояването на български език деца в училището. Възрастта на учениците е между 10 и 12 години, но това не е определящото,за да може дете да се запише в този клас. Обучението е съсредоточено в посока, начертана и следвана през предишните учебни години – натрупване на речников запас, правописни и правоговорни умения,запознаване с граматичните особености на езика и умелото им прилагане и използване в ежедневието, стремеж към добра дикция и свободно боравене с българския език, като материала е разпределен по „предмети“: Български език, Литература, Произношение, Писане, История и География и не на последно място - Домашна работа. Надграждането на основни исторически факти, както и особености от културата, традициите и обичаите на България продължава и тази година.

Учебните занятия се провеждат между 9:00 и 11:15 часа всяка събота, с кратка почивка между часовете.

Група 4
Преподавател: Марияна Маринова
В началото на учебната година в този клас са записани 6 ученика на възраст между 5 и 9 години. Отново възрастта не е определящ фактор за записване на нов ученик в тази група. Работи се с адаптирана от учителят програма. Поставената крайна цел е говорим език, четене на кратки текстове и усвоени основни граматически правила от българския език. Уроците са кратки и занимателни, с много снимков материал, онагледяващ и подпомагащ учебния процес и запомнянето от страна на учениците. Част от уроците са свързани с история, география и особености от културата на България.

Учебните занятия се провеждат между 11:30 и 13:45 часа всяка събота, с една кратка почивка за обяд на децата между часовете.